AŠPV SR

aspv sr

AŠPV SR – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky je občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim  právnické a fyzické osoby v športe pre všetkých a pohybových aktivitách, ktoré na území Slovenskej republiky plní úlohy národnej športovej organizácie v športe pre všetkých.

Názov Asociácie športu pre všetkých SR v anglickom jazyku je „Slovak Sport for All Association“.

Sídlo organizácie: Junácka 6, 832 80 Bratislava – Nové Mesto.

Asociácia športu pre všetkých SR je samostatná, nezávislá na politických stranách a hnutiach, budovaná na demokratických princípoch, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, v zmysle svojich stanov a vlastných vnútorných predpisov.

Legislatívny rámec činnosti a povinností organizácie vymedzuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Členom AŠPV SR a môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s jej programom a stanovami. Členstvo je dobrovoľné.

Členstvom v AŠPV SR nie je u právnických osôb dotknutá ich samostatnosť, rozhodovacie právo a právna subjektivita, právo na nadobudnutý majetok, ani ich právo vstupovať do iných organizácií.

Asociácia športu pre všetkých má vlastnú symboliku – tvorí ju figurálne logo so skratkou AŠPV SR, program „Slovensko v pohybe“ a slogan „Meníme pohyb na zdravie“.

Viac o programe a jednotlivých kampaniach Asociácie športu pre zdravie sa dozviete na stránke Slovensko v pohybe.

slovensko v pohybe

Sledujte aktivity AŠPV SR aj na sociálnych sieťach!

Instagram: Sport4All Slovakia


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené