Dokumenty

 S  T  A  N  O  V  Y

 Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky

 

A/ Základné ustanovenia

1/ Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky /ďalej len AŠPV SR/ je občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcich právnické a fyzické osoby v športe pre všetkých, ktoré na území Slovenskej republiky plní úlohy národnej športovej organizácie v športe pre všetkých.

2/ Názov AŠPV SR v anglickom jazyku je „Slovak Sport for All Association“.

3/ Sídlom AŠPV SR je Junácka 6, 832 80 Bratislava – Nové Mesto.

4/ AŠPV SR vznikla 23. februára 1990 pod názvom Asociácia telovýchovných a turistických aktivít Slovenskej republiky a nadviazala na činnosť v športe pre všetkých v rámci Slovenskej organizácie ČSZTV.

5/ AŠPV SR je dobrovoľným združením:

 • národných zväzov športu pre všetkých:

a/ Klub slovenských turistov – zakladajúci člen

b/ Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu – zakladajúci člen

c/ Slovenský zväz viacbojov všestrannosti – zakladajúci člen

d/ Slovenský bežecký spolok

e/ Slovenský tanečný zväz

f/ Federácia campingu a carvaningu Slovenskej republiky

 • športových klubov športu pre všetkých na miestnej úrovni
 • športových odborníkov

6/ AŠPV SR je členom športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre šport pre všetkých:

a/ The Association For International Sport for All /TAFISA/ a jej regionálnej organizácie TAFISA Europe,

b/ International Sport and Culture Association /ISCA/

7/ AŠPV SR je nezávislá na politických stranách a hnutiach.

8/ AŠPV SR v súlade so všetkými platnými zákonmi a poriadkami má voči dopingu, korupcii a iným negatívnym javom prístup nulovej tolerancie

9/ V mene AŠPV SR vykonáva právne úkony predseda AŠPV SR samostatne. Predseda AŠPV SR môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene AŠPV SR písomne splnomocniť inú osobu.

10/ AŠPV SR má vlastnú symboliku – tvorí ju logo AŠPV SR, program „Slovensko v pohybe“ a slogan „Meníme pohyb na zdravie“.

11/ AŠPV SR je občianske združenie, ktoré sa uchádza o uznanie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za národnú športovú organizáciu v športe pre všetkých z týchto dôvodov:

a/ organizuje činnosť vo verejnom záujme : program AŠPV SR a program združených zväzov podporuje zdravý spôsob života obyvateľstva, je prístupný všetkým vekovým, sociálnym a zdravotným skupinám, spája šport pre všetkých a pohybové aktivity s aktívnym zdravím,

b/ je členom športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre šport pre všetkých,

c/ je národným koordinátorom medzinárodných a národných kampaní športu pre všetkých,

d/ obhajuje záujmy športu pre všetkých pri tvorbe základných dokumentov v športe na Slovensku,

e/ opiera sa o medzirezortnú spoluprácu a podporu,

f/  rozvíja činnosť s podporou dobrovoľníkov z oblasti teórie a praxe.

B/ Poslanie

Poslaním AŠPV SR je najmä:

1/ rozvojom športu pre všetkých a pohybových aktivít na území Slovenskej republiky podporovať zdravý spôsob života obyvateľstva,

2/ propagovať, osvojovať a presadzovať vývojové tendencie v športe pre všetkých na území Slovenskej republiky a realizovať ich prostredníctvom svojho programu,

3/ zastupovať, obhajovať, chrániť záujmy športu pre všetkých vo vzťahu k orgánom verejnej správy,    medzinárodným organizáciám športu pre všetkých, v ktorých je členom ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám,

4/ koordinovať združené subjekty v rozvoji telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti pre všetkých, vytvárať platformu pre spoločný postup v realizácií programov, propagácií, marketingu a ďalších oblastiach, vzájomnú pomoc a podporu, združovanie síl a prostriedkov pri plnení spoločných úloh a zámerov,

5/ pripravovať a realizovať celospoločensky významné programy a projekty pre všetky vekové, sociálne a zdravotné skupiny obyvateľstva zamerané na kvalitu života, zdravý životný štýl, upevňovanie zdravia, udržanie a zvyšovanie kondície a zdatnosti, využívanie voľného času, atď.

6/ koordinovať, vyhlasovať a organizačne zabezpečovať medzinárodné a národné kampane športu pre všetkých a ďalšie podujatia zamerané na organizovaných i neorganizovaných členov,

7/  aktívne sa podieľať na činnosti medzinárodných organizácií, vymieňať si skúsenosti s národnými organizáciami športu pre všetkých,

8/ reprezentovať a propagovať význam telovýchovných, športových a turistických aktív v spoločnosti, zvyšovať informovanosť obyvateľstva o pohybových aktivitách

9/ organizovať národné konferencie a semináre športu pre všetkých, vydávať metodické a propagačné materiály,

10/ poskytovať poradenstvo a servisné služby pre svojich členov, partnerov a obyvateľstvo,

11/ posilňovať celoslovenské hnutie športu pre všetkých,

12/ podporovať a pomáhať dobrovoľníkom v športe pre všetkých, organizovať vzdelávacie akcie, udeľovať a navrhovať iným inštitúciám vyznamenania a ocenenia.

C/ Členstvo, práva a povinnosti členov

1/ Zásady členstva

a/ Členom AŠPV SR a môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s jej programom a stanovami.

b/ Členstvo v AŠPV SR je dobrovoľné. Fyzická osoba a právnická osoba môže z AŠPV SR kedykoľvek vystúpiť.

c/ Členstvom v AŠPV SR nie je u právnických osôb dotknutá ich samostatnosť, rozhodovacie právo a právna subjektivita, právo na nadobudnutý majetok, ani ich právo vstupovať do iných organizácií.

d/ Členovia platia členské príspevky podľa osobitného predpisu. Členské príspevky sú splatné najneskôr do 30. júna v každom roku. Ročný členský príspevok sa považuje za zaplatený momentom pripísania finančných prostriedkov na účet AŠPV SR. Čestný predseda a čestný člen je oslobodený od členských príspevkov.

e/ Informácie súvisiace s členstvom v AŠPV SR sú vedené v registri členov AŠPV SR a informačnom systéme športu

2/ Členstvo právnickej osoby

a/ členom AŠPV SR sa môže stať

 • národná športová organizácia športu pre všetkých /zväz, klub, spolok/
 • športový klub na miestnej úrovni /klub športu pre všetkých, klub zdravia, atď./, ktorý nie je členom národnej športovej organizácie športu pre všetkých združenej v AŠPV SR

b/ Členstvo národnej športovej organizácie športu pre všetkých vzniká prijatím do AŠPV SR rozhodnutím valného zhromaždenia na základe písomnej žiadosti subjektu športu pre všetkých a členstvo športového klubu na miestnej úrovni vzniká prijatím do AŠPV SR rozhodnutím Výkonného výboru AŠPV SR na základe písomnej prihlášky subjektu športu pre všetkých.

c/ právnická osoba športu pre všetkých musí počas členstva v AŠPV SR spĺňať nasledovné podmienky:

 • byť občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, záujmovým združením právnických osôb podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • zameriavať svoju činnosť prioritne na šport pre všetkých a pohybové aktivity,
 • národná športová organizácia športu pre všetkých má najmenej 5 klubov a 300 aktívnych členov

d/ Právnická osoba preukazuje podmienky podľa bodu 2, písm. a/ a b/ tohto článku predložením úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľné pečiatka a podpis príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR.

e/ Podmienku podľa bodu 2, písm. c/ tohto článku overuje AŠPV SR nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe.

f/ Každá národná športová organizácia športu pre všetkých je členom s priamym hlasovacím právom.

g/ Športový klub na miestnej úrovni nemá priame hlasovacie právo v orgánoch AŠPV SR. Má právo podieľať sa na činnosti AŠPV SR a predkladať návrhy sprostredkovane prostredníctvom zástupcu športových klubov na miestnej úrovni, keď sa najmenej 5 športových klubov na miestnej úrovni stane členom AŠPV SR.

h/ Členstvo právnickej osoby zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia,
 • zánikom člena, dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným subjektom,
 • rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o zániku rozpustením,
 • vylúčením pre závažné porušenie týchto stanov, o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných delegátov

3/ Členstvo fyzickej osoby

a/ Členom AŠPV SR sa môže stať:

 • čestný predseda a čestný člen
 • športový odborník v športe pre všetkých

b/ Za dlhoročnú a spoločensky významnú činnosť v hnutí športu pre všetkých možno rozhodnutím valného zhromaždenia AŠPV SR udeliť fyzickým osobám titul čestný predseda  alebo čestný člen AŠPV SR. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení AŠPV SR, čestný predseda aj na schôdzach Výkonného výboru AŠPV SR bez hlasovacieho práva.

c/ Členstvo športového odborníka v športe pre všetkých v AŠPV SR vzniká prijatím za člena rozhodnutím Výkonného výboru AŠPV SR na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby o členstvo v AŠPV SR. Športový odborník nemusí byť členom národnej športovej organizácie športu pre všetkých, ani športového klubu na miestnej úrovni.

d/ Podmienkou členstva športového odborníka v športe pre všetkých v AŠPV SR je jeho záujem podieľať sa na tvorbe programu športu pre všetkých a jeho realizácií, vytváraní podmienok, propagácií, vzdelávaní a osvete.

e/ Športový odborník v športe pre všetkých nemá priame hlasovacie právo. Má právo podieľať sa na činnosti AŠPV SR, predkladať návrhy prostredníctvom zástupcu záujmovej skupiny športových odborníkov, keď sa najmenej 20 športových odborníkov v športe pre všetkých stane členom AŠPV SR.

f/ Členstvo fyzickej osoby zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia,
 • úmrtím
 • vylúčením pre závažné porušenie týchto stanov, o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných delegátov

4/ Práva členov

a/ zúčastňovať sa na tvorbe programu a ďalších dokumentov AŠPV SR, na formulovaní spoločných požiadaviek a žiadostí AŠPV SR a združených členov, predkladať návrhy na ich zmeny a doplnky,

b/ predkladať návrhy kandidátov do orgánov AŠPV SR a mať v nich svojich zástupcov,

c/ byť informovaný o činnosti AŠPV SR a jej rozhodnutiach,

d/  podať písomný podnet alebo sťažnosť na preskúmanie rozhodnutí orgánov AŠPV SR, ktoré sú povinné sa takýmto podnetom alebo sťažnosťou zaoberať a písomne sa vyjadriť v lehote do 30 dní odo dňa prijatia takéhoto písomného podnetu alebo sťažnosti.

5/ Povinnosti členov

a/ platiť členské príspevky určené v osobitnom predpise,

b/ dodržiavať stanovy, program, vzájomné dohody združených členov, vnútorné predpisy  a rozhodnutia orgánov AŠPV SR

c/ podporovať rozvoj a propagáciu športu pre všetkých v okruhu svojej pôsobnosti,

d/ zastupovať a obhajovať záujmy svojich subjektov,

e/ zúčastňovať sa kampaní a podujatí AŠPV SR

f/ iniciatívne sa podieľať na činnosti AŠPV SR

D/ Orgány

1/ Orgánmi AŠPV SR sú:

a/ valné zhromaždenie – najvyšší orgán AŠPV SR

b/ výkonný výbor – najvyšší výkonný orgán AŠPV SR

c/ kontrolná komisia – kontrolný orgán AŠPV SR

2/ Orgány AŠPV SR sú povinné vykonávať svoju funkciu s potrebnou odbornou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská predsedu kontrolnej komisie a ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného stanoviska, ako aj predmetné stanovisko predsedu kontrolnej komisie.

3/ Funkčné obdobie členov Výkonného výboru AŠPV SR sú 4 roky, členov kontrolnej komisie AŠPV SR 5 rokov. Každý z vedúcich funkcionárov /predseda, podpredsedovia a predseda kontrolnej komisie/ je volený spravidla z iného združeného subjektu.

4/ Z rokovaní orgánov AŠPV SR sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

a/ všetky náležitosti podľa osobitného predpisu,

b/ uznesenie

c/ zverejňuje sa do 25 dní odo dňa zasadania príslušného orgánu na webovom sídle AŠPV SR

E/ Valné zhromaždenie

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším zastupiteľským orgánom AŠPV SR. Zvoláva ho Výkonný výbor minimálne raz v roku. Určuje deň, miesto konania, program, počty delegátov a účastníkov rokovania a oznam zverejňuje najmenej 20 dní pred konaním valného zhromaždenia na webovom sídle AŠPV SR.

2/ Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá Výkonný výbor na základe vlastného rozhodnutia, ak o to požiada aspoň polovica členov – národných organizácií športu pre všetkých alebo sa z rôznych dôvodov nemohlo uskutočniť riadne zvolané valné zhromaždenie.

3/ Valné zhromaždenie má výlučnú pôsobnosť najmä:

 • schvaľovať stanovy a program AŠPV SR a zmeny v nich,
 • schvaľovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok
 • voliť a odvolávať predsedu, dvoch podpredsedov a predsedu kontrolnej komisie, potvrdzovať členstvo delegovaných zástupcov združených subjektov vo výkonnom výbore a kontrolnej komisii,
 • prerokúvať správu výkonného výboru o činnosti a plnení rozpočtu za príslušné obdobie a správu kontrolnej komisie,
 • schvaľovať Výročnú správu o činnosti AŠPV SR za príslušný kalendárny rok, ktorá obsahuje aj Správu o hospodárení,
 • schvaľovať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok,
 • rozhodovať o udelení a odobratí titulu čestný predseda a čestný člen AŠPV SR,
 • rozhodovať o prijatí nových členov – národných športových organizácií športu pre všetkých,
 • schvaľovať vstup AŠPV SR do iných organizácií,
 • rozhodovať o vylúčení členov za vážne porušenie Stanov AŠPV SR,
 • rozhodovať o zániku AŠPV SR a menovaní likvidátora, ktorý vykoná majetkovo-právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR

4/ Valné zhromaždenie prebieha podľa rokovacieho poriadku.

5/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.. Ak táto podmienka nie je splnená, výkonný výbor zvolá do 30 dní nové zasadanie.

6/ Predseda AŠPV SR je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena AŠPV SR požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

F/ Kontrolná komisia

1/ Kontrolná komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti AŠPV SR a jej orgánov.

2/ Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a najmenej 2 členov. Predseda kontrolnej komisie je volený z kandidátov navrhnutých na túto funkciu

3/ Predseda kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa ustanovení Zákona o športe. Ak predsedovi kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen kontrolnej komisie na základe jej uznesenia.

4/ Kontrolná komisia plní najmä tieto úlohy:

a/ dodržiavanie Stanov AŠPV a vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc z orgánov AŠPV SR,

b/ kontroluje finančné hospodárenie AŠPV SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu a správnosť finančných operácií, kontroluje hospodárenie s majetkom

c/ upozorňuje orgány AŠPV SR na zistené nedostatky a predkladá návrhy opatrení na ich odstránenie,

d/ zaujíma písomné stanovisko k Správe o hospodárení predkladanej valnému zhromaždeniu

 

 

G/ Výkonný výbor

1/ Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh AŠPV SR medzi valnými zhromaždeniami v súlade s uznesením valného zhromaždenia. Je oprávnený rozhodnúť vo všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia. Schádza sa najmenej 6 krát v roku.

2/ Výkonný výbor sa skladá:

a/ predsedu

b/ zástupcu Klubu slovenských turistov

c/ zástupcu Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu

d/ zástupcu Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti

e/ zástupcu Slovenského bežeckého spolku

f/ zástupcu Slovenského tanečného zväzu

g/ zástupcu Federácie campingu a caravaningu SR

h/ zástupcu všetkých miestnych klubov športu pre všetkých po splnení podmienky členstva 5 klubov v AŠPV SR

i/ zástupcu záujmovej skupiny všetkých športových odborníkov po splnení podmienky členstva 20 športových odborníkov v AŠPV SR

3/ Dvoch podpredsedov AŠPV SR volí valné zhromaždenie z delegovaných zástupcov združených subjektov do výkonného výboru.

4/ V prípade vzdania sa funkcie alebo uvoľnenia funkcie predsedu AŠPV SR v priebehu funkčného obdobia, uskutočnia sa voľby na najbližšom valnom zhromaždení, a to na zvyšok funkčného obdobia. Do doby konania valného zhromaždenia, výkonný výbor poverí výkonom funkcie predsedu, jedného z podpredsedov. Ak sa uvoľní funkcia člena výkonného výboru, nahradí ho kooptovaný delegát príslušného združeného subjektu.

5/ Výkonný výbor zvoláva a riadi predseda AŠPV SR alebo ním poverená osoba.

6/ Rozhodnutia prijíma výkonný výbor dohodou. Ak nie je možná dohoda, pristúpi sa k hlasovaniu. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výkonného výboru.

7/ Výkonný výbor:

a/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,

b/ zabezpečuje činnosť AŠPV SR podľa plánu činnosti, rozpočtu a pracovného harmonogramu na kalendárny rok,

c/ vytvára a zverejňuje vnútorné predpisy AŠPV SR,

d/ vytvára a zverejňuje kalendár medzinárodných a národných kampaní a podujatí športu pre všetkých,

e/ vytvára a schvaľuje projekty športu pre všetkých,

f/ zabezpečuje činnosť AŠPV SR v medzinárodných organizáciách

g/ zabezpečuje činnosť Zberne stávok AŠPV SR v Topoľčanoch,

h/ koordinuje činnosť združených subjektov,

ch/ vytvára podmienky a uzatvára zmluvy o spolupráci s partnermi športu pre všetkých,

i/ registruje právnické osoby a fyzické osoby, rozhoduje o ich členstve v AŠPV SR,

j/ je disciplinárnym orgánom a orgánom na riešenie sporov

8/ Na zasadaní výkonného výboru majú právo zúčastniť sa predseda alebo členovia kontrolnej komisie.

9/ Vytvára nevyhnutný profesionálny aparát na zabezpečenie programových, organizačných, ekonomických a servisných činností.

10/ Vytvára rady alebo poradné komisie na zabezpečenie špecifických úloh AŠPV SR,  schvaľuje ich štatút, menuje a odvoláva ich členov.

H/ Regionálne asociácie

V jednotlivých regiónoch môžu pôsobiť regionálne asociácie ako:

a/ organizačné jednotky AŠPV SR, ktorých pôsobnosť upravujú tieto stanovy a nadväzujúce štatúty, ktoré schvaľuje výkonný výbor AŠPV SR. Organizačné jednotky AŠPV SR eviduje na základe ohlasovacej povinnosti AŠPV SR Ministerstvo vnútra SR.

b/ regionálne asociácie, ktoré vznikli vo forme právnických osôb registráciou na Ministerstve vnútra SR s podmienkou, že so vstupom do AŠPV SR vyslovil súhlas výkonný výbor, a to na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 16 Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov a činnosť vyvíjajú v súlade so stanovami a programom AŠPV SR.

CH/ Hospodárenie a majetok AŠPV SR

1/ Majetok AŠPV SR môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné práva.

2/ Zdrojom príjmov AŠPV SR sú:

a/ členské príspevky

b/ dotácie z rozpočtov verejných správy a samosprávy,

c/ príspevky na národný športový projekt,

d/ príspevky od medzinárodných organizácií,

e/ príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti

f/ príjmy získané z reklamnej a sponzorskej činnosti

g/ dary a príspevky

h/ iné príjmy

3/ AŠPV SR hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje najvyšší orgán AŠPV SR.

4/ AŠPV SR spracúva riadnu účtovnú závierku a výročnú správu, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti

5/ Na plnenie a financovanie svojich úloh smerom k združeným subjektom i obyvateľstvu zabezpečuje AŠPV SR vlastnú zárobkovú činnosť v týchto oblastiach:

a/ prevádzkovanie telovýchovných, športových a turistických objektov a zariadení,

b/ organizovanie kurzov pre cvičiteľov, inštruktorov a organizátorov,

c/ vydavateľská činnosť,

d/ reklamná a propagačná činnosť,

e/organizovanie telovýchovných, športových a spoločenských podujatí,

f/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

I/ Prechodné ustanovenia

1/ Národné športové organizácie /zväzy, kluby, spolky/, ktoré sa rozhodnú vo volebnom období 2015 – 2019 dobrovoľne ukončiť svoju činnosť a včleniť sa do AŠPV SR môžu v rámci AŠPV SR naďalej vykonávať činnosť aj bez právnej subjektivity a využívať doterajšie práva, kým AŠPV SR nevytvorí nový priestor pre realizáciu ich programu.

2/ Predlžuje sa volebné obdobie kontrolnej komisie AŠPV SR na rok 2020.

J/ Záverečné ustanovenia

1/ Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva výkonný výbor.

2/ Prvé stanovy AŠPV SR nadobudli účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 29. 6. 1990 a boli novelizované v rokoch 1990, 1993, 1996, 2002 a 2011. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením 24. valným zhromaždením AŠPV SR dňa 22. júna 2016 a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra SR. Doterajšie stanovy AŠPV SR strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

 


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Podporujeme

AŠPV SR podporuje Nitru ako európske mesto športu 2018.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené