Dokumenty

S T A N O V Y

Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

 

Článok 1 – Názov, sídlo, právna forma, členstvo v medzinárodných organizáciách a symboly

1.1. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky /ďalej len AŠPV SR/ je občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim právnické a fyzické osoby v športe pre všetkých a pohybových aktivitách, ktoré na území Slovenskej republiky plní úlohy národnej športovej organizácie v športe pre všetkých.

1.2. Názov AŠPV SR v anglickom jazyku je „Slovak Sport for All Association“.

1.3. Sídlom AŠPV SR je Junácka 6, 832 80 Bratislava – Nové Mesto.

1.4. AŠPV SR bola založená 23. februára 1990 pod názvom Asociácia telovýchovných a turistických aktivít Slovenskej republiky a nadviazala na činnosť v športe pre všetkých v rámci Slovenskej organizácie ČSZTV.

1.5. AŠPV SR je dobrovoľným združením:

a/slovenských športových organizácií v športe pre všetkých:

– Klub slovenských turistov /KST/ – zakladajúci člen

– Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu /SZ RTVŠ/ – zakladajúci člen

– Slovenský zväz viacbojov všestrannosti /SZVV/ – zakladajúci člen

– Slovenský bežecký spolok /SBS/

– Slovenský tanečný zväz /STZ/

– Federácia campingu a carvaningu Slovenskej republiky /FCC SR/

Slovenská rope skippingová asociácia /SRSA/

b/ športových klubov športu pre všetkých na miestnej úrovni

c/ športových odborníkov

1.6. AŠPV SR je členom športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre šport pre všetkých:

a/ The Association For International Sport for All /TAFISA/ a jej regionálnej organizácie TAFISA Europe,

b/ International Sport and Culture Association /ISCA/

1.7. AŠPV SR je samostatná, nezávislá na politických stranách a hnutiach, budovaná na demokratických princípoch, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, v zmysle svojich stanov a vlastných vnútorných predpisov

1.8. Legislatívny rámec činnosti a povinností AŠPV SR vymedzuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

1.9. V mene AŠPV SR vykonáva právne úkony predseda AŠPV SR samostatne. Predseda AŠPV SR môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene AŠPV SR písomne splnomocniť inú osobu.

1.10. AŠPV SR ako národná športovú organizáciu v športe pre všetkých v súlade so Zákonom o športe musí spĺňať tieto podmienky:

a/ byť členom medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre šport pre všetkých,

b/ vykonávať výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre šport pre všetkých

c/ mať stanovy v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1. a 2 podľa tohto zákona

1.11. AŠPV SR poskytuje súčinnosť Ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu

1.12. AŠPV SR má vlastnú symboliku – tvorí ju figurálne logo so skratkou AŠPV SR, program „Slovensko v pohybe“ a slogan „Meníme pohyb na zdravie“.

 

Článok 2 –  Poslanie, ciele a úlohy AŠPV SR

2.1. Zabezpečuje rozvoj športu pre všetkých a pohybových aktivít vo verejnom záujme, podporuje ľudské právo na pohyb,  zdravý spôsob života obyvateľstva, voľnočasové a rekreačné aktivity dospelých, detí a mládeže,

2.2. Propaguje a presadzuje svetové vývojové tendencie v športe pre všetkých na území Slovenskej republiky a realizuje ich prostredníctvom svojho programu Slovensko v pohybe,

2.3. Reprezentuje šport pre všetkých navonok, zastupuje, obhajuje, chráni záujmy športu pre všetkých vo vzťahu k ústredným  orgánom štátnej správy, najmä vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

2.4. Koordinuje združené subjekty v rozvoji telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti pre všetkých, vytvára platformu pre spoločný postup v realizácií programov, propagácií, marketingu a ďalších oblastiach, vzájomnú pomoc a podporu, združovanie síl a prostriedkov pri plnení spoločných úloh a zámerov,

2.5. Pripravuje, riadi a koordinuje celospoločensky významné programy a projekty pre všetky vekové, sociálne a zdravotné skupiny obyvateľstva zamerané na kvalitu života, zdravý životný štýl, upevňovanie zdravia, udržanie a zvyšovanie kondície a zdatnosti, využívanie voľného času, atď.

2.6. Vyhlasuje a organizačne zabezpečuje medzinárodné a národné kampane športu pre všetkých a ďalšie podujatia zamerané na organizovaných i neorganizovaných členov,

2.7.  Aktívne sa podieľa na činnosti medzinárodných organizácií, napomáha výmene skúsenosti, informácií s národnými organizáciami športu pre všetkých,

2.8. Propaguje význam telovýchovných, športových a turistických aktivít v spoločnosti, zvyšuje povedomie obyvateľov o prospešnosti a výhodách športu a pohybových aktivít a motivuje ich, aby boli aktívnejší.

2.9. Organizuje národné konferencie a semináre športu pre všetkých, vydáva metodické a propagačné materiály,

2.10. Zabezpečuje poradenstvo a servisné služby pre svojich členov, partnerov a obyvateľstvo,

2.11. Posilňuje celoslovenské hnutie športu pre všetkých,

2.12. Podporuje a pomáha dobrovoľníkom v športe pre všetkých, organizuje pre nich vzdelávacie akcie, udeľuje a navrhuje iným inštitúciám vyznamenania a ocenenia,

2.13. Aktívne napomáha boju proti dopingu, rozvíja aktivity proti zneužívaniu zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku, najmä anabolických steroidov, hormonálnych látok a drog.  Proklamuje univerzálnu platnosť Svetového antidopingového kódexu WADA a národnú antidopingovú reguláciu prezentovanú Antidopingovou agentúrou SR, v znení ustanovení Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Podporuje prirodzené aktivity na báze športu pre všetkých a rozvoj fyzickej zdatnosti na kondično-rekreačnej báze bez poškodzovania zdravia.

 

DRUHÁ ČASŤ

     Členstvo v AŠPV SR

 

Článok 3 –  Zásady členstva

3.1. Členom AŠPV SR a môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s jej programom a stanovami.

3.2. Členstvo v AŠPV SR je dobrovoľné. Fyzická osoba a právnická osoba môže z AŠPV SR kedykoľvek vystúpiť.

3.3. Členstvom v AŠPV SR nie je u právnických osôb dotknutá ich samostatnosť, rozhodovacie právo a právna subjektivita, právo na nadobudnutý majetok, ani ich právo vstupovať do iných organizácií.

3.4. Členovia platia členské príspevky podľa osobitného predpisu. Členské príspevky sú splatné najneskôr do 30. júna v každom roku. Ročný členský príspevok sa považuje za zaplatený momentom pripísania finančných prostriedkov na účet AŠPV SR. Čestný predseda a čestný člen, ďalší odborníci v športe, ktorí pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu sú oslobodení od členských príspevkov.

3.5. Informácie súvisiace s členstvom v AŠPV SR sú vedené v registri členov AŠPV SR a informačnom systéme športu

 

Článok 4 –  Riadne členstvo v AŠPV SR  /Členstvo právnickej osoby/

4.1. Členom AŠPV SR sa môže stať

a/ slovenská športová organizácia športu pre všetkých /zväz, klub, spolok/

b/ športový klub na miestnej úrovni /klub športu pre všetkých, klub zdravia, atď./, ktorý nie je členom slovenskej športovej organizácie športu pre všetkých združenej v AŠPV SR

4.2. Členstvo slovenskej športovej organizácie športu pre všetkých vzniká prijatím do AŠPV SR rozhodnutím valného zhromaždenia na základe písomnej žiadosti subjektu športu pre všetkých a členstvo športového klubu na miestnej úrovni vzniká prijatím do AŠPV SR rozhodnutím Výkonného výboru AŠPV SR na základe písomnej prihlášky subjektu športu pre všetkých.

4.3. Právnická osoba športu pre všetkých musí počas členstva v AŠPV SR spĺňať nasledovné podmienky:

 • byť občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, záujmovým združením právnických osôb podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • zameriavať svoju činnosť prioritne na šport pre všetkých a pohybové aktivity,
 • slovenská športová organizácia športu pre všetkých má najmenej 5 klubov a 100 aktívnych členov

4.4. Právnická osoba preukazuje podmienky podľa bodu 4.1., písm. a/ a b/ tohto článku predložením úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľné pečiatka a podpis príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR.

4.5. Podmienku podľa bodu 4.3. tohto článku overuje AŠPV SR nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe.

4.6. Každá národná športová organizácia športu pre všetkých je členom s priamym hlasovacím právom.

4.7. Športový klub na miestnej úrovni nemá priame hlasovacie právo. Má právo podieľať sa na činnosti AŠPV SR a predkladať návrhy sprostredkovane prostredníctvom zástupcu športových klubov na miestnej úrovni, keď sa najmenej 5 športových klubov na miestnej úrovni stane členom AŠPV SR.

4.8. Členstvo právnickej osoby zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia,
 • zánikom člena, dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným subjektom,
 • rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o zániku rozpustením,
 • vylúčením pre závažné porušenie týchto stanov,

 

Článok 5 – Individuálne členstvo AŠPV SR /Členstvo fyzickej osoby/

5.1. Individuálnym členom AŠPV SR sa môže stať:

a/ čestný predseda a čestný člen

b/ športový odborník v športe pre všetkých

5.2. Za dlhoročnú a spoločensky významnú činnosť v hnutí športu pre všetkých možno rozhodnutím valného zhromaždenia AŠPV SR udeliť fyzickým osobám titul čestný predseda  alebo čestný člen AŠPV SR. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení AŠPV SR, čestný predseda aj na schôdzach Výkonného výboru AŠPV SR bez hlasovacieho práva.

5.3. Členstvo športového odborníka v športe pre všetkých v AŠPV SR vzniká prijatím za člena rozhodnutím Výkonného výboru AŠPV SR na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby o členstvo v AŠPV SR. Športový odborník nemusí byť členom národnej športovej organizácie športu pre všetkých, ani športového klubu na miestnej úrovni.

5.4. Podmienkou členstva športového odborníka v športe pre všetkých v AŠPV SR je jeho záujem podieľať sa na tvorbe programu športu pre všetkých a jeho realizácií, vytváraní podmienok, propagácií, vzdelávaní a osvete.

5.5. Športový odborník v športe pre všetkých nemá priame hlasovacie právo. Má právo podieľať sa na činnosti AŠPV SR, predkladať návrhy prostredníctvom zástupcu záujmovej skupiny športových odborníkov, keď sa najmenej 20 športových odborníkov v športe pre všetkých stane členom AŠPV SR.

5.6. Členstvo fyzickej osoby zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia,
 • úmrtím
 • vylúčením pre závažné porušenie týchto stanov,

 

Článok 6 –  Práva členov AŠPV SR

6.1. zúčastňovať sa na tvorbe programu a ďalších dokumentov AŠPV SR, na formulovaní spoločných požiadaviek a žiadostí AŠPV SR a združených členov, predkladať návrhy na ich zmeny a doplnky,

6.2. predkladať návrhy kandidátov do orgánov AŠPV SR a mať v nich svojich zástupcov,

6.3. byť informovaný o činnosti AŠPV SR a jej rozhodnutiach,

6.4.  podať písomný podnet alebo sťažnosť na preskúmanie rozhodnutí orgánov AŠPV SR, ktoré sú povinné sa takýmto podnetom alebo sťažnosťou zaoberať a písomne sa vyjadriť v lehote do 30 dní odo dňa prijatia takéhoto písomného podnetu alebo sťažnosti.

 

Článok 7 – Povinnosti členov AŠPV SR

7.1. platiť členské príspevky určené v osobitnom predpise,

7.2. dodržiavať stanovy, program, vzájomné dohody združených členov, vnútorné predpisy  a rozhodnutia orgánov AŠPV SR

7.3. podporovať rozvoj a propagáciu športu pre všetkých v okruhu svojej pôsobnosti,

7.4. zastupovať a obhajovať záujmy svojich subjektov,

7.5. zúčastňovať sa kampaní a podujatí AŠPV SR

7.6. iniciatívne sa podieľať na činnosti AŠPV SR

 

 

TRETIA ČASŤ

       Orgány AŠPV SR

 

Článok 8 – Orgány AŠPV SR, všeobecné ustanovenia

8.1. Orgánmi AŠPV SR sú:

a/ valné zhromaždenie – najvyšší orgán AŠPV SR

b/ výkonný výbor – najvyšší výkonný orgán AŠPV SR

c/ kontrolná komisia – kontrolný orgán AŠPV SR

d/ orgány na riešenie sporov

8.2. Štatutárny orgán a orgány AŠPV SR sú povinné vykonávať svoju funkciu s potrebnou odbornou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská predsedu kontrolnej komisie a ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zdôvodniť a zverejniť dôvod rozporného stanoviska, ako aj predmetné stanovisko predsedu kontrolnej komisie.

8.3. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru AŠPV SR sú 4 roky, členov kontrolnej komisie AŠPV SR 5 rokov. Každý z vedúcich funkcionárov /predseda, podpredsedovia a predseda kontrolnej komisie/ je volený spravidla z iného združeného subjektu.

8.4. Z rokovaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu AŠPV SR sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

a/ schválený program zasadnutia,

b/ prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c Zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,

c/ zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d/ dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e/ rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

f/ meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa

Zápisnica zo zasadnutia sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadania príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadania.

8.5. Orgány s rozhodovacou právomocou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov AŠPV SR

8.6. AŠPV SR upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečené nezlučiteľnosť:

a/ výkonu funkcie v kontrolnom orgáne a orgáne na riešenie sporov s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne,

b/ výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne AŠPV SR alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre AŠPV SR alebo jeho člena

8.7. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu AŠPV SR alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide, ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.

8.8. Člen orgánu AŠPV SR alebo orgánu jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu AŠPV SR alebo jeho člena.

 

Článok 9 – Valné zhromaždenie

9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším zastupiteľským orgánom AŠPV SR. Zvoláva ho Výkonný výbor minimálne raz v roku. Určuje deň, miesto konania, program, počty delegátov a účastníkov rokovania a oznam zverejňuje najmenej 20 dní pred konaním valného zhromaždenia na webovom sídle AŠPV SR. Pozvánka, návrh programu zasadania a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení najmenej sedem dní pred jeho konaním.

9.2. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá Výkonný výbor na základe vlastného rozhodnutia, ak o to požiada aspoň polovica členov – národných organizácií športu pre všetkých, kontrolór AŠPV SR alebo sa z rôznych dôvodov nemohlo uskutočniť riadne zvolané valné zhromaždenie. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen AŠPV SR – slovenská športová organizácia športu pre všetkých alebo kontrolór AŠPV SR

9.3. Valné zhromaždenie má výlučnú pôsobnosť najmä:

 • schvaľovať Stanovy a Program AŠPV SR a zmeny v nich,
 • schvaľovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok
 • voliť a odvolávať predsedu, dvoch podpredsedov, predsedu kontrolnej komisie, predsedu disciplinárnej komisie a predsedu odvolacej komisie, potvrdzovať členstvo delegovaných zástupcov združených subjektov vo výkonnom výbore a kontrolnej komisii,
 • prerokúvať správu výkonného výboru o činnosti a plnení rozpočtu za príslušné obdobie a správu kontrolnej komisie,
 • schvaľovať Výročnú správu o činnosti AŠPV SR za príslušný kalendárny rok, ktorá obsahuje aj Správu o hospodárení,
 • schvaľovať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok,
 • schvaľovať program Slovensko v pohybe na príslušný rok,
 • rozhodovať o udelení a odobratí titulu čestný predseda a čestný člen AŠPV SR,
 • rozhodovať o prijatí nových členov – slovenských športových organizácií športu pre všetkých,
 • schvaľovať vstup AŠPV SR do iných organizácií,
 • rozhodovať o vylúčení členov za vážne porušenie Stanov AŠPV SR,
 • rozhodovať o zániku AŠPV SR a menovaní likvidátora, ktorý vykoná majetkovo-právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR

9.4. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia, v rámci ktorej valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov patria:

– zmeny v stanovách,

– odvolanie predsedu, podpredsedov a predsedu kontrolnej komisie, predsedu disciplinárnej a predsedu odvolacej komisie s uvedením dôvodu odvolania,

– vylúčenie člena za vážne porušenie Stanov AŠPV SR

– neprijatie nového člena – národnej športovej organizácie športu pre všetkých

– schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 50 000,00 €

9.5. Valné zhromaždenie prebieha podľa rokovacieho poriadku.

9.6. Program valného zhromaždenia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská.

9.7. Delegátmi valného zhromaždenia s právom hlasovať sú  delegáti zvolení slovenskými športovými organizáciami športu pre všetkých a po splnení podmienok aj delegáti zvolení miestnymi športovými klubmi a športovými odborníkmi, ako aj delegáti zastupujúci organizátorov programu Slovensko v pohybe. Na valnom zhromaždení sú oprávnení zúčastniť sa  s právom hlasovať:

a/ 19 delegáti za slovenské športové organizácie športu pre všetkých, v tom

6 delegáti zastupujúci Klub slovenských turistov

4 delegáti zastupujúci Slovenský zväz základnej a rekreačnej telesnej výchovy

3 delegáti zastupujúci Slovenský zväz viacbojov všestrannosti

3 delegáti zastupujúci Slovenský bežecký spolok

1 delegát zastupujúci Slovenský tanečný zväz

1 delegát zastupujúci Federáciu campingu a caravaningu SR

1 delegát zastupujúci Slovenskú rope skippingovú asociáciu

Najmenej jeden delegát za národné zväzy športu pre všetkých bude zvolený z radov aktívnych športovcov.

b/ 1 delegát zastupujúci miestne športové kluby

c/ 1 delegát zastupujúci športových odborníkov

d/ 2 delegáti zastupujúci organizátorov programu Slovensko v pohybe

9.8. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Delegát sa zúčastňuje  na valnom zhromaždení osobne alebo ho môže zastúpiť náhradník, ktorý je kreovaný rovnakým spôsobom ako delegát. Volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí valného zhromaždenia AŠPV SR predložením zápisnice o jeho zvolení.

9.9. Delegát valného zhromaždenia, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu na valnom zhromaždení nezastupuje volený člen podľa čísla 9. 7.

9.10. Delegátom valného zhromaždenia s právom hlasovať nemôže byť člen orgánu AŠPV SR len na základe výkonu funkcie v orgáne AŠPV SR

9.11. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov AŠPV SR zabezpečuje volebná komisia volená valným zhromaždením.

9.12. Voľby do orgánov AŠPV SR sa vykonávajú na valnom zhromaždení podľa volebného poriadku.

9.13. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch AŠPV SR, ak ju navrhne člen AŠPV SR – slovenská športová organizácia športu pre všetkých: ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k AŠPV SR, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny

9.14. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania AŠPV SR až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov

9.15. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.. Ak táto podmienka nie je splnená, výkonný výbor zvolá do 30 dní nové zasadanie. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia na základe výsledkov verejného hlasovania. Tajným hlasovaním volí a odvoláva členov orgánov.

9.16. Predseda AŠPV SR je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena AŠPV SR požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledkov volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša AŠPV SR.

 

Článok 10 – Kontrolná komisia

10.1. Kontrolná komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti AŠPV SR a jej orgánov.

10.2. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a najmenej 2 členov. Predseda kontrolnej komisie je volený z kandidátov navrhnutých na túto funkciu.

10.3. Predseda kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa ustanovení Zákona o športe. Kontrolór musí spĺňať podmienky pre výkon funkcie stanovené zákonom o športe. Ak predsedovi kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen kontrolnej komisie na základe jej uznesenia.

10.4. Kontrolná komisia plní najmä tieto úlohy:

a/ dodržiavanie Stanov AŠPV a vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc z orgánov AŠPV SR,

b/ kontroluje finančné hospodárenie AŠPV SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu a správnosť finančných operácií, kontroluje hospodárenie s majetkom,

c/ upozorňuje orgány AŠPV SR na zistené nedostatky a predkladá návrhy opatrení na ich odstránenie,

d/ zaujíma písomné stanovisko k Správe o hospodárení predkladanej valnému zhromaždeniu,

 

Článok 11 – Výkonný výbor

11.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh AŠPV SR medzi valnými zhromaždeniami v súlade s uznesením valného zhromaždenia. Je oprávnený rozhodnúť vo všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia. Schádza sa najmenej 6 krát v roku.

11.2. Výkonný výbor sa skladá:

a/ predsedu

b/ zástupcu Klubu slovenských turistov

c/ zástupcu Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu

d/ zástupcu Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti

e/ zástupcu Slovenského bežeckého spolku

f/ zástupcu Slovenského tanečného zväzu

g/ zástupcu Federácie campingu a caravaningu SR

h/ zástupcu Slovenskej rope skippingovej asociácie

i/ zástupcu všetkých miestnych klubov športu pre všetkých po splnení podmienky členstva 5 klubov v AŠPV SR

j/ zástupcu záujmovej skupiny všetkých športových odborníkov po splnení podmienky členstva 20 športových odborníkov v AŠPV SR

11.3. Dvoch podpredsedov AŠPV SR volí valné zhromaždenie z delegovaných zástupcov združených subjektov do výkonného výboru.

11.4. V prípade vzdania sa funkcie alebo uvoľnenia funkcie predsedu AŠPV SR v priebehu funkčného obdobia, uskutočnia sa voľby na najbližšom valnom zhromaždení, a to na zvyšok funkčného obdobia. Do doby konania valného zhromaždenia, výkonný výbor poverí výkonom funkcie predsedu, jedného z podpredsedov. Ak sa uvoľní funkcia člena výkonného výboru, nahradí ho kooptovaný zástupca príslušného združeného subjektu.

11.5. Výkonný výbor zvoláva a riadi predseda AŠPV SR alebo ním poverená osoba.

11.6. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rozhodnutia prijíma výkonný výbor dohodou. Ak nie je možná dohoda, pristúpi sa k hlasovaniu. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov je  rozhodujúci hlas predsedu. Členovia výkonného výboru môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia výkonného výboru formou per-rollam.

11.7. Výkonný výbor:

a/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,

b/ zabezpečuje činnosť AŠPV SR podľa plánu činnosti, rozpočtu a pracovného harmonogramu na kalendárny rok,

c/ vytvára a zverejňuje vnútorné predpisy AŠPV SR,

d/ vytvára a zverejňuje kalendár medzinárodných a národných kampaní a podujatí športu pre všetkých,

e/ navrhuje program Slovensko v pohybe na príslušný kalendárny rok a zloženie koordinačného orgánu – Rady programu Slovensko v pohybe

f/ zabezpečuje činnosť AŠPV SR v medzinárodných organizáciách

g/ zabezpečuje činnosť Zberne stávok AŠPV SR v Topoľčanoch,

h/ koordinuje činnosť združených subjektov,

ch/ vytvára podmienky a uzatvára zmluvy o spolupráci s partnermi športu pre všetkých,

i/ registruje právnické osoby a fyzické osoby, rozhoduje o ich členstve v AŠPV SR,

11.8. Na zasadaní výkonného výboru majú právo zúčastniť sa predseda alebo členovia kontrolnej komisie, generálni sekretári riadnych členov a ďalšie osoby na základe pozvania.

11.9. Vytvára nevyhnutný profesionálny aparát na zabezpečenie programových, organizačných, ekonomických a servisných činností.

11.10. Vytvára rady alebo poradné komisie na zabezpečenie špecifických úloh AŠPV SR,  schvaľuje ich štatút, menuje a odvoláva ich členov.

 

Článok 12 – Orgány na riešenie sporov

12.1. Disciplinárna komisia

a/ Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí AŠPV SR, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

b/ Disciplinárna komisia je prvostupňový orgán pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

c/ Disciplinárna komisia sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov. Predseda disciplinárnej komisie musí spĺňať podmienky pre výkon funkcie podľa zákona o športe.

d/ Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

12.2. Odvolacia komisia

a/ Odvolacia komisia je orgánom na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavajúcou pôsobnosťou.

b/ Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaniach v senátoch. Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát.

c/ Všeobecný senát odvolacej komisie je zložený z predsedu a dvoch členov, ktorí musia spĺňať podmienky pre výkon funkcie podľa zákona o športe.

d/ Dopingový senát odvolacej komisie má troch členov a rozhoduje v druhom stupni výlučne vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Je zložený z predsedu a dvoch členov, ktorí musia spĺňať podmienky pre výkon funkcie podľa zákona o športe.

e/ Všeobecný senát odvolacej komisie a dopingový senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí všetci členovia.

f/ Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutia volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov AŠPV SR vydaných v prvom stupni, proti ktorých je odvolanie prípustné.

g/ Podrobnosti o konaní pred odvolacou komisiou upravuje disciplinárny poriadok AŠPV SR.

 

Článok 13 – Regionálne asociácie

V jednotlivých regiónoch môžu pôsobiť regionálne asociácie ako:

a/ organizačné jednotky AŠPV SR, ktorých pôsobnosť upravujú tieto stanovy a nadväzujúce štatúty, ktoré schvaľuje výkonný výbor AŠPV SR. Organizačné jednotky AŠPV SR eviduje na základe ohlasovacej povinnosti AŠPV SR Ministerstvo vnútra SR.

b/ regionálne asociácie, ktoré vznikli vo forme právnických osôb registráciou na Ministerstve vnútra SR s podmienkou, že so vstupom do AŠPV SR vyslovil súhlas výkonný výbor, a to na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 16 Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov a činnosť vyvíjajú v súlade so stanovami a programom AŠPV SR.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

Článok 14 – Hospodárenie a majetok AŠPV SR

14.1. Majetok AŠPV SR môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné práva.

14.2. Zdrojom príjmov AŠPV SR sú:

a/ členské príspevky

b/ dotácie z rozpočtov verejných správy a samosprávy,

c/ príspevky na národný športový projekt,

d/ príspevky od medzinárodných organizácií,

e/ príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti

f/ príjmy získané z reklamnej a sponzorskej činnosti

g/ dary a príspevky

h/ iné príjmy

14.3. AŠPV SR hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje najvyšší orgán AŠPV SR.

14.4. AŠPV SR spracúva riadnu účtovnú závierku a výročnú správu, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti

14.5. Na plnenie a financovanie svojich úloh smerom k združeným subjektom i obyvateľstvu zabezpečuje AŠPV SR vlastnú zárobkovú činnosť v týchto oblastiach:

a/ prevádzkovanie telovýchovných, športových a turistických objektov a zariadení,

b/ organizovanie kurzov pre cvičiteľov, inštruktorov a organizátorov,

c/ vydavateľská činnosť,

d/ reklamná a propagačná činnosť,

e/organizovanie telovýchovných, športových a spoločenských podujatí,

f/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

PIATA ČASŤ

  Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 15 – Prechodné ustanovenia

15.1. Slovenské športové organizácie /zväzy, kluby, spolky/, ktoré sa rozhodnú vo volebnom období 2015 – 2019 dobrovoľne ukončiť svoju činnosť a včleniť sa do AŠPV SR môžu v rámci AŠPV SR naďalej vykonávať činnosť aj bez právnej subjektivity a využívať doterajšie práva, kým AŠPV SR nevytvorí nový priestor pre realizáciu ich programu.

15.2. Predlžuje sa volebné obdobie kontrolnej komisie AŠPV SR na rok 2020.

 

Článok 16 – Záverečné ustanovenia

16.1. Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva výkonný výbor.

16.2. Prvé stanovy AŠPV SR nadobudli účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 29. 6. 1990 a boli novelizované v rokoch 1990, 1993, 1996, 2002 a 2011. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením 26. valným zhromaždením AŠPV SR dňa 27. júna 2018 a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra SR. Doterajšie stanovy AŠPV SR strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

 


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené