Projekty

projekty

 

Hlavný projekt Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky

 

Projekt Slovensko v pohybe vyjadruje programové zámery a ciele Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky zamerané na rozvoj športu pre všetkých a pohybových aktivít v Slovenskej republike na kalendárny rok.

Dlhodobým cieľom projektu Slovensko v pohybe je:

1/ propagovať ľudské právo na pohyb,

2/  systematicky a cieľavedome presadzovať vývojové tendencie v slovenskom prostredí, spájať šport pre všetkých a pohybové aktivity s aktívnym zdravím,

3/ zvyšovať povedomie Slovákov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

4/ vytvárať podmienky, aby čo najviac občanov získalo motiváciu pre pravidelnú činnosť a postupne  sa zapájalo do pohybových aktivít: dospelí najmenej 30 minút denne a detí a mládeže hodinu denne, pri zvýšenej aktivite počas víkendov a voľných dní,

5/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapájať do športu pre všetkých a pohybových aktivít prostredníctvom tradičných, ale aj nových a inovatívnych kampaní a podujatí,

6/ zapájať sa do medzinárodných kampaní a projektov športu pre všetkých a stať sa súčasťou procesu, ktorý prebieha vo svete a osobitne v Európe,

7/ vytvárať priestor pre širokú spoluprácu partnerov športu pre všetkých,

8/ organizovať národné konferencie športu pre všetkých, semináre a ďalšie vzdelávacie akcie,

9/ podporovať dobrovoľníkov.

Viac informácií o hlavnom projekte AŠPV SR sa dozviete na našej webstránke v sekcii Slovensko v pohybe.

 

Projekty medzinárodnej organizácie ISCA:

 

MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE je každoročná európska kampaň, ktorá presadzuje výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách.

OPEN STREETS DAY / DEŇ OTVORENÝCH ULÍC podporuje Európsky týždeň športu jednoduchou myšlienkou: využívať verejné ulice v mestských oblastiach ako miesta na organizovanie pohybových aktivít, ktoré zorganizuje miestna komunita.

BIKE FOR EUROPE je cezhraničná jazda na bicykli, ktorej cieľom je podporovať zdravý a aktívny životný štýl, sociálne začlenenie prostredníctvom športu a pohybových aktivít, ako aj používanie bicykla ako trvalo udržateľného dopravného prostriedku.

 

Projekty medzinárodnej organizácie TAFISA:

 

WORLD CHALLENGE DAY / SVETOVÝ DEŇ VÝZVY je priateľské korešpondenčné podujatie miest v športe pre všetkých a pohybových aktivitách, v ktorom súťažia medzi sebou, aby podporili motiváciu čo najväčšieho množstva ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa: byť každý deň fyzicky aktívnym aspoň 15 minút. 

WORLD WALKING DAY / SVETOVÝ DEŇ CHôDZE je súčasťou globálnej výzvy Take back your streets, take back your future /Vezmite si späť svoju ulicu, vezmite si späť svoju budúcnosť/, ktorá si kladie za cieľ priblížiť dostupnosť pohybových aktivít všetkým obyvateľom sprístupnením ulíc, chodníkov, parkov a verejných priestranstiev.

 

Nezabudnite sledovať naše aktivity na Instagrame!

Instagram: Sport4all Slovakia


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené