Slovensko v pohybe

slovensko v pohybe

Program Slovensko v pohybe vyjadruje programové zámery a ciele Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky zamerané na rozvoj športu pre všetkých a pohybových aktivít v Slovenskej republike na kalendárny rok.

Dlhodobým cieľom projektu Slovensko v pohybe je:

1/ propagovať ľudské právo na pohyb,

2/  systematicky a cieľavedome presadzovať vývojové tendencie v slovenskom prostredí, spájať šport pre všetkých a pohybové aktivity s aktívnym zdravím,

3/ zvyšovať povedomie Slovákov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

4/ vytvárať podmienky, aby čo najviac občanov získalo motiváciu pre pravidelnú činnosť a postupne  sa zapájalo do pohybových aktivít: dospelí najmenej 30 minút denne a detí a mládeže hodinu denne, pri zvýšenej aktivite počas víkendov a voľných dní,

5/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapájať do športu pre všetkých a pohybových aktivít prostredníctvom tradičných, ale aj nových a inovatívnych kampaní a podujatí,

6/ zapájať sa do medzinárodných kampaní a projektov športu pre všetkých a stať sa súčasťou procesu, ktorý prebieha vo svete a osobitne v Európe,

7/ vytvárať priestor pre širokú spoluprácu partnerov športu pre všetkých,

8/ organizovať národné konferencie športu pre všetkých, semináre a ďalšie vzdelávacie akcie,

9/ podporovať dobrovoľníkov.

Program Slovensko v pohybe je odborne garantovaný a hodnotený koordinačným výborom zloženým z národných koordinátorov jednotlivých kampaní:

Dr. Ján Holko – predseda

Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Mgr. Pavlína Hadová

PaedDr. Martin Drgoňa

Ing. Dušan Valúch

Stanislav Moravčík

PhDr. Roman Králik

Mgr. Alica Grofová Chládeková

Ing. Ján Juráš

 

Program na rok 2020

Program na rok 2019

Program na rok 2018

Program na rok 2017

 


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené